Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi angajeaza asistent medical la Centrul Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare „C. A. Rosetti”

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează în data de 22.11.2023, concurs în vederea ocupării unui post contractual vacant de execuție, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore pe zi, de asistent medical, PL, la Centrul Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare „C. A. Rosetti”

Condiţii specifice de participare la concurs:
– absolvent de studii liceale atestate cu diplomă de bacalaureat ;
– studii de specialitate – absolvenţi de şcoală postliceală sanitară autorizată în vederea exercitării profesiei de asistent medical generalist, cu atestat de liberă practică emis de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
– nu se solicită vechime în specialitate ;
Calendarul de desfășurare a concursului:
– Selecția dosarelor – în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– Proba scrisă – în data de 22.11.2023 ora 10.00;
– Proba de interviu se susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Locul desfășurării concursului va fi la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54,.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială Iași, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis” sau „respins”.
Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise sau a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul unității, precum și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială Iași, imediat după rezolvarea contestațiilor.
Rezultatele finale se afișează la sediul unității, precum și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială Iași în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru soluționarea contestațiilor la ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii „admis” sau „respins”.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, la Serviciul Resurse Umane, până la data de 14.11.2023 ora 15.30, care va conține următoarele documente:
a) formularul de înscriere la concurs (model orientativ prevăzut în anexa nr. 2 a H.G. nr. 1336/2022) ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) adeverinţă de participare la concurs emisă de OAMGMAMR;
d) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
e) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
f) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (modelul orientativ al adeverinței este prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 1336/2022) ;
g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute (se eliberează la același ghișeu de cazier judiciar);
j) curriculum vitae, model comun european;
Copiile actelor prevăzute la lit. b)-d) se prezintă însoțite de actele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
În cazul documentului prevăzut la lit. f), poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise.
Copiile de pe actele susmenționate se prezintă însoțite de documentele originale.
Relațiile suplimentare le puteți obține la telefoanele de contact : 0232206344, int. 108, adresă de email : dac _ [email protected]
Tematică și Bibliografie :
ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ŞI A OMULUI SĂNĂTOS
1. Administrarea medicamentelor;
2. Recoltarea produselor biologice şi patologice;

URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE
1. Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
2. Astmul bronsic: cauze, factori determinanţi şi predispozanţi, simptome, măsuri de urgenţă;
3. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgenţă;
4. Hipertensiunea arterială : cauze, simptome, atitudinea de urgenţă;
5. Colica biliară: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
6. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.)- cauze, evaluarea cantităţii de sânge pierdut, simptomatologie, conduită de urgenţă;
7. Insuficiența renală acută – cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă,
8. Colica renală nefritică: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
9. Retenţia acută de urină: cauze-obstacole mecanice, simptomatologie, conduită de urgenţă;.
10. Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea în 4 grade, diagnosticul diferenţial, măsurile de urgenţă;
11. Intoxicatiile acute exogene-cauze, simptomatologie și prim ajutor;
12. Convulsiile – clasificare etiologică, tabloul crizei tipice, măsuri de urgenţă;
13. Corpii străini în organele otorinolaringologice: corpi străini auriculari (simptome, măsuri de urgenţă) și corpi străini nazali ( simptome, măsuri de urgență );
14. Hemoragiile otorinolaringologice: hemoragia nazală ( cauze, tablou clinic în epistaxisul benign, atitudinea de urgenţă );
15. Corpi străini oculari: corpi straini conjuctivali şi corneeni ( simptomatologie şi atitudine de urgenţă);
16. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă;
17. Arsurile termice: îngrijirile acordate bolnavilor arşi;
18. Înecul (submersia) ; înecul propriu-zis prin aspiraţie de lichid (inecatul albastru);
a. Înecul fără aspiraţie de lichid (hidrocutare = înecatul alb);
b. Înecul prin traumatisme, primul ajutor la înecaţi;
BOLI INFECŢIOASE ŞI EPIDEMIOLOGIE
1. Scarlatina – etiologie, simptomatologie, tratament igieno-dietetic, profilaxie;
2. Rujeola – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
3. Rubeola- etiologie, simptomatologie, profilaxie;
4. Varicela herpes zoster, herpes simplex, – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
5. Tusea convulsivă- etiologie, simptomatologie, profilaxie;
6. Meningitele
7. Parotidita epidemică-etiologie, simptomatologie, profilaxie;
8. Gripa – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
9. Difteria – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
10. Tuberculoza – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
11. Toxiinfecţiile alimentare şi alte diarei infecţioase;
12. Hepatitele;
13. SIDA- etiologie, simptomatologie.
TRAUMATISMELE PĂRŢILOR MOI ŞI ALE OASELOR
1. Contuzia- simptomatologie, primul ajutor;
2. Entorsele- simptomatologie, primul ajutor;
3. Luxaţiile- simptomatologie, primul ajutor;
4. Fracturile- închise, deschise ;
5. Politraumatismele: măsuri de urgenţă la locul accidentului, îngrijirea plăgilor: tehnica pansării plăgii la locul accidentului şi tehnica pansamentului în cabinete medicale, tehnici de imobilizare provizorie;
BOLILE DE NUTRIŢIE
1.Diabetul zaharat;
RESUSCITARE
1. CPR – Resuscitarea cardiopulmonară ;
LEGISLAȚIE SPECIFICĂ
1. Prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
2. Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical;
3. Etica şi deontologia profesională;
4. Drepturile pacienţilor,
5. Atribuții specifice postului.

Advertisement